Godziny otwarcia

Centrum handlowe
Poniedziałek: 10:00 – 21:00
Wtorek: 10:00 – 21:00
Środa: 10:00 – 21:00
Czwartek: 10:00 – 21:00
Piątek: 10:00 – 21:00
Sobota: 10:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00

 

AuchanPon-Sob: 07:30 – 22:00
Niedziela: 08:00 – 21:00

 

AptekaPon-Sob: 09:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00

 

In MedioPon-Sob: 09:00 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

KantorPon-Sob: 09:00 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

CUK UbezpieczeniaPon-Sob: 10:00-18:00

 

Bank MilleniumPon-Sob: 10:00 – 18:00

 

LottoPon-Sob: 09:00 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

Cukiernia SowaPon-Sob: 09:00 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

Cukiernia RaszczykPon-Sob: 08:30 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

Zen ThaiPon-Sob: 09:00 – 21:00

 

PepcoPon-Sob: 09:30 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

MAX BURGERSCodziennie 09:00-22:00

 

Kontakt

CH Osowa

ul. Spacerowa 48
80-299 Gdańsk
tel.: 58 552 53 55
e-mail: osowa@sierrabalmain.com

30.06.2024

W niedzielę handlową, 30 czerwca, w CH Oso­wa od­bę­dzie się piąta edy­cja Ga­ra­żo­wych Ło­wów. To oka­zja do wy­wie­trze­nia szaf i do­mu, nada­nia dru­gie­go ży­cia nie­po­trzeb­nym przedmio­tom. Wy­prze­daż przy­cią­gnie po­szu­ki­wa­czy pe­re­łek z dru­giej rę­ki, mi­ło­śni­ków sty­lu vin­ta­ge i idei ze­ro wa­ste.

To do­sko­na­ła oka­zja, by wy­ru­szyć na po­szu­ki­wa­nie nie­zwy­kłych przedmio­tów, któ­re tra­fi­ły do rąk sprze­da­ją­cych z ca­łej oko­li­cy. Od ubrań, po­przez sprzęt do­mo­wy, po książ­ki i de­ko­ra­cje – każ­dy znaj­dzie tu coś dla sie­bie.

Ta wy­jąt­ko­wa im­pre­za to nie tyl­ko moż­li­wość zna­le­zie­nia rzad­kich skar­bów, ale tak­że oka­zja do in­te­gra­cji spo­łecz­no­ści lo­kal­nej oraz wspar­cia lo­kal­nych przed­się­bior­ców. Wpro­wadź odro­bi­nę ma­gii do swo­je­go ży­cia i do­­łącz do na­­szej spo­­łe­cz­no­­­ści 30 czerwca!

Wej­ście: Bez­płat­ne dla wszyst­kich! Ru­szy­ły za­pi­sy wy­staw­ców.

Nie prze­gap oka­zji na za­kup wy­jąt­ko­wych przedmio­tów i spę­dze­nie cza­su w przy­jem­nej at­mos­fe­rze, peł­nej fan­ta­stycz­nych oka­zji!

Chęt­ni na wy­staw­ców mo­gą zgła­szać się do 28 czerwca, ma­ilo­wo na ad­res oso­wa­@sier­ra­bal­ma­in.com.

REGULAMIN CYKLU WYDARZEŃ „GARAŻOWE ŁOWY”

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Stage Osowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stage Osowa sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Osowa drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stage Osowa sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Osowa w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?