Godziny otwarcia

Centrum handlowe
Poniedziałek: 10:00 – 21:00
Wtorek: 10:00 – 21:00
Środa: 10:00 – 21:00
Czwartek: 10:00 – 21:00
Piątek: 10:00 – 21:00
Sobota: 10:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00
Auchan

Pon-Sob: 07:30 – 22:00
Niedziela: 08:00 – 21:00

Bank Millenium

Pon-Sob: 10:00 – 18:00

CUK Ubezpieczenia

Pon-Sob: 10:00 – 18:00

Cukiernia Raszczyk

Pon-Sob: 08:30 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 21:00

Cukiernia Sowa

Pon-Sob: 09:00 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 21:00

In Medio

Pon-Sob: 09:00 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

McDonald’s

Pon-Sob: 09:00 – 21:30
Niedziela: 09:00 – 20:00

Zen Thai

Pon-Sob: 09:00 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

Kontakt

CH Osowa

ul. Spacerowa 48
80-299 Gdańsk
tel.: 58 552 53 55
e-mail: osowa@apsysgroup.pl

 

DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

 • W Cen­trum Han­dlo­wym Oso­wa co­dzien­nie do­kła­da­my sta­rań, by za­pew­nić klien­tom naj­wyż­sze stan­dar­dy bez­pie­czeń­stwa i kom­fort za­ku­pów. Sto­su­je­my się do wy­tycz­nych Mi­ni­stra Zdro­wia i Rzą­du RP oraz wpro­wa­dza­my do­dat­ko­we roz­wią­za­nia zwięk­sza­ją­ce Pań­stwa bez­pie­czeń­stwo. Wszyst­kie wej­ścia do cen­trum są otwar­te, by mo­gli się Pań­stwo kom­for­to­wo i bez­piecz­nie prze­miesz­czać po bu­dyn­ku;
 • Usta­wi­li­śmy bez­do­ty­ko­we do­zow­ni­ki z pły­nem do de­zyn­fek­cji rąk przy wej­ściach do Cen­trum;
 • Re­gu­lar­nie ozo­nu­je­my po­miesz­cze­nia za­mknię­te;
 • Wpro­wa­dzi­li­śmy do­dat­ko­wą re­gu­lar­ną de­zyn­fek­cję podłóg, ko­ry­ta­rzy (ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem ko­ry­ta­rzy i ścian pro­wa­dzą­cych do to­a­let) oraz ko­szy na śmie­ci, do­nic, kla­mek, po­rę­czy;
 • Istnieje moż­li­wość wy­po­ży­cze­nia wóz­ka dla osób nie­peł­no­spraw­nych, któ­ry po każ­do­ra­zo­wym uży­ciu jest de­zyn­fe­ko­wa­ny oraz otrzymania opa­s­ki-nie­zgu­bki dla dzie­ci;
 • Je­śli chcesz sko­rzy­stać z po­miesz­cze­nia dla ro­dzi­ca z dziec­kiem, za­dzwoń – pra­cow­nik ochro­ny Ci je udo­stęp­ni. 

Wszyst­kie ogra­ni­cze­nia wpro­wa­dza­my po to, by mi­ni­ma­li­zo­wać ry­zy­ko i zwięk­szać bez­pie­czeń­stwo za­ku­pów. Pro­si­my o wy­ro­zu­mia­łość! 

TOALETY

 • Za­mon­to­wa­li­śmy do­zow­ni­ki z pły­nem do de­zyn­fek­cji rąk w to­a­le­tach oraz w ko­ry­ta­rzach pro­wa­dzą­cych do to­a­let;
 • Wpro­wa­dzi­li­śmy de­zyn­fek­cję to­a­let oraz ozo­nu­je­my to­a­lety;
 • Przy umy­wal­kach umie­ści­li­śmy in­struk­cje my­cia oraz de­zyn­fek­cji rąk przy­go­to­wa­ne we­dług za­le­ceń Głów­ne­go In­spek­to­ra­tu Sa­ni­tar­ne­go;
 • Udo­stęp­ni­li­śmy rów­nież in­struk­cje bez­piecz­ne­go zdej­mo­wa­nia ma­secz­ki i rę­ka­wi­czek jed­no­ra­zo­wych, opra­co­wa­ne na pod­sta­wie wy­tycz­nych Głów­ne­go In­spek­to­ra­tu Sa­ni­tar­ne­go. 

STREFA RESTAURACYJNA

Pod­czas po­by­tu w stre­fie re­stau­ra­cyj­nej, pa­mię­taj by:

 • Zde­­­zy­­n­fe­­­ko­­­wać dło­­­nie przed we­­j­­­ściem do stre­­­fy lub lo­­­ka­­­lu;
 • Pod­czas ocze­ki­wa­nia na re­ali­za­cję za­mó­wie­nia za­­­cho­­­wać dy­­­stans 1,5 me­­­tra od in­­­nych;

BEZPIECZEŃSTWO ZAKUPÓW – DBAJMY O NIE RAZEM!

Bez­pie­czeń­stwo za­ku­pów w cen­trum han­dlo­wym za­le­ży od każ­de­go z nas. Bądź­my od­po­wie­dzial­ni i bez­piecz­ni. Sto­suj­my się do in­struk­cji bez­pie­czeń­stwa umiesz­czo­nych na te­re­nie obiek­tu oraz po­le­ceń per­so­ne­lu cen­trum i po­szcze­gól­nych skle­pów.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNYCH ZAKUPÓW:

 • Za­po­znaj się z in­struk­cja­mi bez­pie­czeń­stwa i za­le­ce­nia­mi roz­miesz­czo­ny­mi na te­re­nie Cen­trum Han­dlo­we­go Oso­wa – mię­dzy in­ny­mi na drzwiach wej­ścio­wych, przy wej­ściach, na wi­try­nach skle­pów, w to­a­le­tach;
 • Zachowaj bezpieczny dystans 1,5 metrów od pozostałych Klientów;
 • Pa­mię­taj o obo­wiąz­ku za­sła­nia­nia ust i no­sa; ma­secz­ki mo­żesz ku­pić w wy­bra­nych skle­pach, mię­dzy in­ny­mi dro­ge­rii He­be, sa­lo­nach NEW MEN, PATRYZIA ARYTON, Pral­ni 5 a sec, MONNARI oraz hi­per­mar­ke­cie AUCHAN;
 • W skle­pie de­zyn­fe­kuj rę­ce lub za­kła­daj jed­no­ra­zo­we rę­ka­wicz­ki;
 • W skle­pach i punk­tach usłu­go­wych wy­bie­raj płat­no­ści bez­go­tów­ko­we;
 • Za­sta­nów się, co chcesz ku­pić i do­ty­kaj tyl­ko wy­bra­nych pro­duk­tów;
 • W toalecie męskiej korzystaj z co drugiego pisuaru.
 • Je­śli wi­dzisz coś nie­po­ko­ją­ce­go – po­wia­dom pra­cow­ni­ka ochro­ny 
 • Stosuj się do ograniczenia liczby osób: 1 osoba na 15 m2

Bądź na bieżąco!

Sprawdzaj regularnie informacje dotyczące oferty i bezpieczeństwa w Centrum Handlowym Osowa na stronie www oraz na profilu centrum na portalu Facebook  

PRZYDATNE LINKI

Więcej informacji dotyczących zasad bezpieczeństwa znajdziesz na:

gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece
gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice
gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke
www.gov.pl/web/koronawirus
www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Pradera Gdańsk Osowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-286), przy ul. Malborska 41, (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Pradera Gdańsk Osowa sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Osowa drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Pradera Gdańsk Osowa sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Osowa w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?