Godziny otwarcia

Centrum handlowe
Poniedziałek: 10:00 – 21:00
Wtorek: 10:00 – 21:00
Środa: 10:00 – 21:00
Czwartek: 10:00 – 21:00
Piątek: 10:00 – 21:00
Sobota: 10:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00

 

AuchanPon-Sob: 07:30 – 22:00
Niedziela: 08:00 – 21:00

 

AptekaPon-Sob: 09:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00

 

In MedioPon-Sob: 09:00 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

KantorPon-Sob: 09:00 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

CUK UbezpieczeniaPon-Sob: 10:00-18:00

 

Bank MilleniumPon-Sob: 10:00 – 18:00

 

LottoPon-Sob: 09:00 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

Cukiernia SowaPon-Sob: 09:00 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

Cukiernia RaszczykPon-Sob: 08:30 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

Zen ThaiPon-Sob: 09:00 – 21:00

 

PepcoPon-Sob: 09:30 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

MAX BURGERSCodziennie 09:00-22:00

 

Kontakt

CH Osowa

ul. Spacerowa 48
80-299 Gdańsk
tel.: 58 552 53 55
e-mail: osowa@sierrabalmain.com

DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

W Ce­n­trum Ha­n­dlo­­wym Oso­­wa co­­dzie­n­nie do­­kła­­da­­my sta­­rań, by za­­pe­w­nić klie­n­tom naj­wy­ż­sze sta­n­da­r­dy bez­­pie­­cze­ń­stwa i ko­m­fort za­­ku­­pów.

DODATKOWE ŚRODKI HIGIENY

 • Usta­­wi­­li­­śmy bez­­do­­ty­­ko­­we do­­zo­w­ni­­ki z pły­­nem do de­­zy­n­fe­k­cji rąk przy we­j­­ściach do Ce­n­trum;
 • Re­­gu­­la­r­nie ozo­­nu­­je­­my po­­mie­sz­cze­­nia za­­­mknię­­te;
 • Wpro­­wa­­dzi­­li­­śmy do­­da­t­ko­­wą re­­gu­­la­r­ną de­­zy­n­fe­k­cję podłóg, ko­­ry­­ta­­rzy (ze szcze­­gó­l­nym uwzglę­d­nie­­niem ko­­ry­­ta­­rzy i ścian pro­­wa­­dzą­­cych do to­­a­­let) oraz ko­­szy na śmie­­ci, do­­nic, kla­­mek, po­­rę­­czy;
 • Ist­nie­je mo­ż­li­­wość wy­­po­­ży­­cze­­nia wó­z­ka dla osób nie­­pe­ł­no­­spra­w­nych, któ­­ry po ka­ż­do­­ra­­zo­­wym uży­­ciu jest de­­zy­n­fe­­ko­­wa­­ny oraz otrzy­ma­nia opa­­s­ki­-nie­­zgu­­b­ki dla dzie­­ci;
 • Je­­śli chcesz sko­­rzy­­stać z po­­mie­sz­cze­­nia dla ro­­dzi­­ca z dzie­c­kiem, za­­dzwoń – pra­­co­w­nik ochro­­ny Ci je udo­­stę­p­ni.

TOALETY

 • Za­­mo­n­to­­wa­­li­­śmy do­­zo­w­ni­­ki z pły­­nem do de­­zy­n­fe­k­cji rąk w to­­a­­le­­tach oraz w ko­­ry­­ta­­rzach pro­­wa­­dzą­­cych do to­­a­­let;
 • Wpro­­wa­­dzi­­li­­śmy de­­zy­n­fe­k­cję to­­a­­let oraz ozo­­nu­­je­­my to­­a­­lety;
 • Przy umy­­wa­l­kach umie­­­ści­­li­­śmy in­­stru­k­cje my­­cia oraz de­­zy­n­fe­k­cji rąk przy­­go­­to­­wa­­ne we­­dług za­­le­­ceń Głó­w­ne­­go In­spe­k­to­­ra­­tu Sa­­ni­­ta­r­ne­­go;
 • Udo­­stę­p­ni­­li­­śmy ró­w­nież in­­stru­k­cje bez­­pie­cz­ne­­go zde­j­mo­­wa­­nia ma­­se­cz­ki i rę­­ka­­wi­­czek je­d­no­­ra­­zo­­wych, opra­­co­­wa­­ne na pod­sta­­wie wy­­ty­cz­nych Głó­w­ne­­go In­spe­k­to­­ra­­tu Sa­­ni­­ta­r­ne­­go.

BEZPIECZEŃSTWO ZAKUPÓW – DBAJMY O NIE RAZEM!

Bez­pie­czeń­stwo za­ku­pów w cen­trum han­dlo­wym za­le­ży od każ­de­go z nas. Bądź­my od­po­wie­dzial­ni i bez­piecz­ni.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNYCH ZAKUPÓW:

 • W skle­pach i punk­tach usłu­go­wych wy­bie­raj płat­no­ści bez­go­tów­ko­we;
 • Za­sta­nów się, co chcesz ku­pić i do­ty­kaj tyl­ko wy­bra­nych pro­duk­tów;
 • Pa­mię­taj o obo­wiąz­ku za­sła­nia­nia ust i no­sa w aptece;
 • Je­śli wi­dzisz coś nie­po­ko­ją­ce­go – po­wia­dom pra­cow­ni­ka ochro­ny 

Bądź na bieżąco!

Spraw­dzaj re­gu­lar­nie in­for­ma­cje do­ty­czą­ce ofer­ty i bez­pie­czeń­stwa w Cen­trum Han­dlo­wym Oso­wa na stro­nie www oraz na pro­fi­lu cen­trum na portalu Facebook  

PRZYDATNE LINKI

Więcej informacji dotyczących zasad bezpieczeństwa znajdziesz na:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Stage Osowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stage Osowa sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Osowa drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stage Osowa sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Osowa w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?