Godziny otwarcia

Centrum handlowe
Poniedziałek: 10:00 – 21:00
Wtorek: 10:00 – 21:00
Środa: 10:00 – 21:00
Czwartek: 10:00 – 21:00
Piątek: 10:00 – 21:00
Sobota: 10:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00

 

AuchanPon-Sob: 07:30 – 22:00
Niedziela: 08:00 – 21:00

 

AptekaPon-Sob: 09:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00

 

In MedioPon-Sob: 09:00 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

KantorPon-Sob: 09:00 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

CUK UbezpieczeniaPon-Sob: 10:00-18:00

 

Bank MilleniumPon-Sob: 10:00 – 18:00

 

LottoPon-Sob: 09:00 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

Cukiernia SowaPon-Sob: 09:00 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

Cukiernia RaszczykPon-Sob: 08:30 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

Zen ThaiPon-Sob: 09:00 – 21:00

 

PepcoPon-Sob: 09:30 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

MAX BURGERSCodziennie 09:00-22:00

 

Kontakt

CH Osowa

ul. Spacerowa 48
80-299 Gdańsk
tel.: 58 552 53 55
e-mail: osowa@sierrabalmain.com

Cen­trum Han­dlo­we Oso­wa jest jed­nym z pierw­szych cen­trów han­dlo­wych w Trój­mie­ście. To wy­jąt­ko­we miej­sce zlo­ka­li­zo­wa­ne przy Obwod­ni­cy Trój­mia­sta w są­siedz­twie pręż­nie roz­wi­ja­ją­cej się dziel­ni­cy Oso­wa, z do­brym do­jaz­dem dla Klien­tów z Gdy­ni. CH Oso­wa wy­róż­nia się kom­plek­so­wą ofer­tą han­dlo­wą, któ­rą two­rzy 39 ma­rek. Na te­re­nie cen­trum znaj­du­je się naj­więk­szy w Trój­mie­ście hi­per­mar­ket Au­chan.

Głów­ny­mi na­jem­ca­mi cen­trum są tak­że sa­lo­ny: H&M, JYSK, RTV EURO AGD, CARRY, ROSSMANN, HEBE, PEPCO, MONNARI, BEL-POL.

Do dys­po­zy­cji Klien­tów jest bez­płat­ny par­king z miej­sca­mi po­sto­jo­wy­mi za­re­zer­wo­wa­ny­mi dla ro­dzin z dzieć­mi, spe­cjal­nie wy­zna­czo­nym miej­scem do par­ko­wa­nia ro­we­rów oraz sa­mo­ob­słu­go­wą myj­nią sa­mo­cho­do­wą. CH Oso­wa to miej­sce przy­ja­zne ro­dzinom oraz oso­bom z nie­peł­no­spraw­no­ścią.

Klien­ci prze­by­wa­ją­cy w stre­fie re­stau­ra­cyj­nej mo­gą mi­ło spę­dzić czas pod­czas spo­tkań pry­wat­nych i służ­bo­wych wy­bie­ra­jąc z ofer­ty kaw i de­se­rów Cu­kier­ni So­wa oraz Rasz­czyk. Ro­dzi­ce z Dzieć­mi mo­gą spo­koj­nie wy­po­czy­wać w stre­fie re­stau­ra­cyj­nej ma­jąc na uwa­dze swo­je po­cie­chy ba­wią­ce się na bez­płat­nym pla­cu za­baw dla Dzie­ci. Na obiad i prze­ką­ski war­to udać się do re­stau­ra­cji Zen­thai, Mc Do­nal­d’s oraz Max Bur­gers Pre­mium.

DLA NIEJ: atrak­cyj­na ofer­ta bu­ti­ków mo­do­wych i dro­ge­rii ta­kich jak: Mon­na­ri, Pa­tri­zia Ary­ton, H&M, Pep­co, Triumph, Ros­smann, Hebe.

DLA NIEGO: ele­ganc­ka i ca­su­alo­wa mo­da mę­ska w bu­ti­kach: By­tom, H&M, Pep­co.

DLA NASTOLATKÓW: Mło­dzież od­naj­dzie się w skle­pach: H&M i Pep­co.

DLA DZIECI: dla naj­młod­szych cze­ka ofer­ta w skle­pach: 5-10-15, H&M oraz Pep­co.

W po­szu­ki­wa­niu in­spi­ra­cji i asor­ty­men­tu z za­kre­su aran­ża­cji prze­strze­ni war­to od­wie­dzić ta­kie skle­py jak: hi­per­mar­ket Au­chan, Jysk, Me­blik, Be­lPol oraz Dla­Spa­nia.

Na te­re­nie cen­trum zlo­ka­li­zo­wa­ne są rów­nież róż­no­rod­ne punk­ty usłu­go­we jak: Pa­sman­te­ria Ci­na, Kan­tor wy­mia­ny wa­lut, To­ta­li­za­tor Spor­to­wy Lot­to i Sa­lon Gier, CUK Ubez­pie­cze­nia, pral­nia 5’a­’sec, a także drukarka samoobsługowa. W CH Oso­wa moż­na od­na­leźć ope­ra­to­rów róż­nych sie­ci te­le­fo­nii ko­mór­ko­wej: T-Mo­bile, Play

Kluczowe liczby:

  • 39 skle­pów i re­stau­ra­cji oraz róż­no­rod­ne sto­iska i myj­nia sa­mo­ob­słu­go­wa
  • hipermarket: Auchan
  • skle­py wiel­ko­po­wierzch­nio­we: H&M, JYSK, He­be, CARRY, Ros­smann, Pep­co, Monnri, Bel-Pol, Meblik
  • data otwarcia: 1998

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Stage Osowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stage Osowa sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Osowa drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stage Osowa sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Osowa w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?