контакт

CH Osowa

ul. Spacerowa 48
80-299 Gdańsk
tel.: 58 552 53 55
e-mail: osowa@sierrabalmain.com

23-27.11.2021

Du­­ży­­mi kro­­ka­­mi zbli­­ża się zi­­ma, a wraz z nią uje­m­ne te­m­pe­­ra­­tu­­ry – to tru­d­ny okres, szcze­­gó­l­nie dla bez­­do­m­nych zwie­­rząt. Sch­ro­­ni­­sko Cia­p­ko­­wo wraz z Ce­n­trum Ha­n­dlo­­wym Oso­­wa za­­chę­­ca do ad­­o­p­to­­wa­­nia ko­­tów.

Zdję­­cia pu­­szy­­stych przy­­ja­­ciół do ad­­o­p­cji, wraz z opi­­sem ich upodo­­bań i cha­­ra­k­te­­rów, bę­­dzie mo­ż­na zna­­leźć na fa­n­pa­­ge CH Oso­­wa (www.fa­­ce­­bo­­ok.com/CHOso­­wa). Przy każdej fotografii czworonożni przyjaciele będą posiadać swój rozpoznany zestaw cech, którymi się charakteryzują. Dzięki temu, przyszły właściciel będzie mógł poznać zwierzę.

Oso­­by, któ­­re już wcze­­śniej za­­a­do­p­to­­wa­­ły zwie­­rzę­­ta z gdy­ń­skie­­go schro­­ni­­ska pod każdym postem będą mogły po­­dzie­­lić fo­­to­­gra­­fia­­mi i szczę­­śli­­wy­­mi hi­­sto­­ria­­mi by­­łych pod­o­pie­cz­nych schro­­ni­­ska! Pamiętajmy, że przyłączając się do akcji adopcyjnej aktywnie przyczyniamy się do zapobiegania bezdomności wśród kotów.

Zobaczcie mruczusie, które czekają na swój dom:

www.fa­­ce­­bo­­ok.com/CHOso­­wa

Opiekunowie w schronisku Ciapkowo podkreślają, że codziennie „na wagę złota” są wszelkiego rodzaju materiały, które służą czworonogom jako legowiska np: koce, ręczniki, pościele, kołdry oraz poduszki ( bez pierza). Istotna jest również karma dla zwierząt (im więcej mięsa w składzie tym lepsza zarówno mokra jak i sucha), a także drapaki i żwirek typu pelet.

Оставаться в курсе!

Мы будем информировать вас о последних событиях и акциях.

Администратором персональных данных является Stage Osowa sp.z o.o. со штаб-квартирой в Варшаве (почтовый индекс 03-802), на ул. Скарышевская, 7 (далее – Компания). Персональные данные в объеме, указанном в форме, будут обрабатываться Компанией в маркетинговых целях в соответствии с согласием, выраженным в соответствии со ст. 6 сек. 1 пункт а Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных, а также об отмене Директивы 95/ 46/ЕС (ВВП). Персональные данные могут быть раскрыты работникам или аффилированным лицам Компании, а также лицам, оказывающим поддержку Компании на основе аутсорсинговых услуг и в соответствии с заключенными договорами доверительного управления, а также предоставлены лицам, указанным в согласии пункт. Персональные данные, обрабатываемые в вышеуказанных цель будет обрабатываться до тех пор, пока согласие для конкретной цели не будет отозвано, в случае его выражения. Каждое лицо имеет право на доступ к своим данным и право на исправление, удаление, ограничение обработки, право на передачу данных или возражение против их обработки, право отозвать согласие в любое время, не влияя на законность обработки данных до его отзыва. Субъект данных имеет право подать жалобу Председателю Управления по защите персональных данных, если он считает, что обработка его персональных данных нарушает положения GDPR. Предоставление личной информации является добровольным.

Предоставляя свой адрес электронной почты, я даю согласие на обработку моих персональных данных компанией Stage Osowa sp.z o.o. в маркетинговых целях путем отправки коммерческой информации о работе торгового центра Osowa электронными средствами на указанный адрес электронной почты.
Предоставляя свой номер телефона, я соглашаюсь на обработку моих личных данных Stage Osowa sp.z o.o. в маркетинговых целях, путем отправки коммерческой информации о работе торгового центра Osowa в виде SMS-сообщения на конечное телекоммуникационное устройство - мобильный телефон, номер которого указан выше.

Вы хотите отписаться от рассылки?