Contact

CH Osowa

ul. Spacerowa 48
80-299 Gdańsk
tel.: 58 552 53 55
e-mail: osowa@sierrabalmain.com

23-27.11.2021

Du­­ży­­mi kro­­ka­­mi zbli­­ża się zi­­ma, a wraz z nią uje­m­ne te­m­pe­­ra­­tu­­ry – to tru­d­ny okres, szcze­­gó­l­nie dla bez­­do­m­nych zwie­­rząt. Sch­ro­­ni­­sko Cia­p­ko­­wo wraz z Ce­n­trum Ha­n­dlo­­wym Oso­­wa za­­chę­­ca do ad­­o­p­to­­wa­­nia ko­­tów.

Zdję­­cia pu­­szy­­stych przy­­ja­­ciół do ad­­o­p­cji, wraz z opi­­sem ich upodo­­bań i cha­­ra­k­te­­rów, bę­­dzie mo­ż­na zna­­leźć na fa­n­pa­­ge CH Oso­­wa (www.fa­­ce­­bo­­ok.com/CHOso­­wa). Przy każdej fotografii czworonożni przyjaciele będą posiadać swój rozpoznany zestaw cech, którymi się charakteryzują. Dzięki temu, przyszły właściciel będzie mógł poznać zwierzę.

Oso­­by, któ­­re już wcze­­śniej za­­a­do­p­to­­wa­­ły zwie­­rzę­­ta z gdy­ń­skie­­go schro­­ni­­ska pod każdym postem będą mogły po­­dzie­­lić fo­­to­­gra­­fia­­mi i szczę­­śli­­wy­­mi hi­­sto­­ria­­mi by­­łych pod­o­pie­cz­nych schro­­ni­­ska! Pamiętajmy, że przyłączając się do akcji adopcyjnej aktywnie przyczyniamy się do zapobiegania bezdomności wśród kotów.

Zobaczcie mruczusie, które czekają na swój dom:

www.fa­­ce­­bo­­ok.com/CHOso­­wa

Opiekunowie w schronisku Ciapkowo podkreślają, że codziennie „na wagę złota” są wszelkiego rodzaju materiały, które służą czworonogom jako legowiska np: koce, ręczniki, pościele, kołdry oraz poduszki ( bez pierza). Istotna jest również karma dla zwierząt (im więcej mięsa w składzie tym lepsza zarówno mokra jak i sucha), a także drapaki i żwirek typu pelet.

Be up to date!

We will inform you about the latest events and promotions.

The administrator of personal data is Stage Osowa sp.z o.o. with headquarters in Warsaw (postal code 03-802), at ul. Skaryszewska 7 (hereinafter referred to as the Company). Personal data in the scope provided in the form will be processed by the Company for marketing purposes, in accordance with the consent expressed pursuant to art. 6 sec. 1 point a of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (GDPR). Personal data may be disclosed to employees or associates of the Company, as well as entities providing support to the Company on the basis of outsourced services and in accordance with the entrustment agreements concluded, as well as made available to the entities referred to in the consent clause. Personal data processed in the above-mentioned purpose will be processed until the consent for a specific purpose is revoked, in the case of its expression. Each person has the right to access their data and rectify, delete, limit processing, the right to transfer data or object to their processing, the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of data processing before its withdrawal. The data subject has the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office, if he considers that the processing of his personal data violates the provisions of the GDPR. Providing personal information is voluntary.

By providing my e-mail address, I consent to the processing of my personal data by Stage Osowa sp.z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information regarding the operation of the Osowa shopping center by electronic means to the e-mail address provided.
By providing my phone number, I agree to the processing of my personal data provided by Stage Osowa sp.z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information on the operation of the Osowa shopping center in the form of an SMS to the final telecommunications device - a mobile phone, the number of which is given above.

You want to unsubscribe from the newsletter?