Open hours

Shop center
Monday: 10:00 – 21:00
Tuesday: 10:00 – 21:00
Wednesday: 10:00 – 21:00
Thursday: 10:00 – 21:00
Friday: 10:00 – 21:00
Saturday: 10:00 – 21:00
Sunday: 10:00 – 20:00
Auchan

Mon-Sat: 07:30 – 22:00
Sunday: 08:00 – 21:00

Bank Millenium

Mon-Sat: 10:00 – 18:00

Cukiernia Raszczyk

Mon-Sat: 09:00 – 21:00
Sunday: 09:00 – 21:00

In Medio

Mon-Sat: 09:00 – 21:00
Sunday: 09:00 – 20:00

McDonald’s

Mon-Sat: 09:00 – 21:30
Sunday: 09:00 – 20:00

SOWA CONFECTIONARY AND PATISSERIE

Mon-Sat: 09:00 – 21:00
Sunday: 09:00 – 21:00

Zen Thai

Mon-Sat: 09:00 – 21:00
Sunday: 09:00 – 20:00

Contact

CH Osowa

ul. Spacerowa 48
80-299 Gdańsk
tel.: 58 552 53 55
e-mail: osowa@apsysgroup.pl

22-26.02.2021

Zapraszamy do udziału w konkursie ESKA Trójmiasto! W terminie 22-26.02 słuchaj Radia ESKA na 94,6/90,7 FM, weź udział w zabawie i wygraj wspaniałe nagrody.

Co zrobić, żeby wygrać? W dniach 22-26 lutego weź udział w konkursie ,,Maseczka’’. Sytuacje z życia codziennego były inspiracją do stworzenia tego konkursu, w którym prowadzący program „Wrzuć na luz” zakładają maseczkę i wypowiadają zdanie, które niestety nie do końca jest zrozumiałe. Mamy nadzieję, że zgadniesz jaki był przekaz.

Do wygrania w konkursie są zestawy bonów o wartości 300 zł na zakupy w sklepach lub do zrealizowania w restauracjach CH Osowa. Warto przy okazji skorzystać z zimowych promocji – wyprzedaże w naszych sklepach wciąż trwają!

To nie koniec niespodzianek. Do każdego zestawu bonów dodany zostanie słoiczek smakowitego miodu wyprodukowanego przez nasze pszczoły. Miód wy­two­rzo­ny przez osowską pszczelą rodzinę jest opa­trzo­ny na­szą mar­ką. Miej­ska pa­sie­ka, znaj­du­ją­ca się przy cen­trum, po­wsta­ła w lip­cu 2017 ro­ku. Naszym celem od początku była ochro­na tych pożytecznych owadów oraz przy­wró­ce­nie bio­róż­no­rod­no­ści w re­gio­nie. Psz­czo­ły ja­ko gatunek są za­gro­żo­ne wy­gi­nię­ciem, głów­nie z po­wo­du sto­so­wa­nia pe­sty­cy­dów przez rolników. W mia­stach nie uży­wa się opry­sków na ma­so­wą ska­lę, dla­te­go też na­ro­dził się pomysł two­rze­nia miej­skich pa­siek. I my także przyłączyliśmy się do tego projektu. Nasze pszczoły mieszkają na gór­ce pod la­sem za par­kin­giem bocz­nym cen­trum han­dlo­wego. Do dyspozycji mają pięć uli i już na do­bre się tu za­do­mo­wi­ły. Produkują pysz­ny, zdro­wy, oryginal­ny miej­ski miód! Z ra­cji bli­sko­ści ogród­ków dział­ko­wych i Trój­miej­skie­go Par­ku Krajobrazowe­go, z którym gra­ni­czy na­sze Cen­trum, uzyskaliśmy miód wie­lo­kwia­to­wy. Smacznego i na zdrowie!

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdziecie na www.eska.pl/konkursy

Życzymy powodzenia!

Be up to date!

We will inform you about the latest events and promotions.

Administratorem danych osobowych jest Pradera Gdańsk Osowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-286), przy ul. Malborska 41, (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

By providing an e-mail address, I agree to the processing of personal data provided by me through Pradera Gdańsk Osowa sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information regarding the activities of the Osowa shopping center via email to the e-mail address provided.
By providing my phone number, I agree to the processing of my personal data provided by Pradera Gdańsk Osowa sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information on the operation of the Osowa shopping center in the form of an SMS to the final telecommunications device - a mobile phone, the number of which is given above.

You want to unsubscribe from the newsletter?