Godziny otwarcia

Centrum handlowe
Poniedziałek: 10:00 – 21:00
Wtorek: 10:00 – 21:00
Środa: 10:00 – 21:00
Czwartek: 10:00 – 21:00
Piątek: 10:00 – 21:00
Sobota: 10:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00

 

AuchanPon-Sob: 07:30 – 22:00
Niedziela: 08:00 – 21:00

 

AptekaPon-Sob: 09:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00

 

In MedioPon-Sob: 09:00 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

KantorPon-Sob: 09:00 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

CUK UbezpieczeniaPon-Sob: 10:00-18:00

 

Bank MilleniumPon-Sob: 10:00 – 18:00

 

LottoPon-Sob: 09:00 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

Cukiernia SowaPon-Sob: 09:00 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

Cukiernia RaszczykPon-Sob: 08:30 – 21:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

Zen ThaiPon-Sob: 09:00 – 21:00

 

PepcoPon-Sob: 09:30 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00
Niedziela: 09:00 – 20:00

 

MAX BURGERSCodziennie 09:00-22:00

 

Kontakt

CH Osowa

ul. Spacerowa 48
80-299 Gdańsk
tel.: 58 552 53 55
e-mail: osowa@sierrabalmain.com

„Dbamy o pszczoły razem z CH Osowa” – dowiedz się więcej o niezwykłym życiu pszczół!

Wie­cie, że w Pol­sce ży­je oko­ło 470 ga­tun­ków psz­czół? Sły­sze­li­ście o psz­cze­lim tań­cu, dzię­ki któ­re­mu psz­czo­ły ko­mu­ni­ku­ją się mię­dzy so­bą? Te i in­ne cie­ka­wost­ki znaj­dzie­cie w spe­cjal­nej, psz­cze­lej ksią­żecz­ce, któ­rą moż­na po­brać z na­szej stro­ny in­ter­ne­to­wej! Z bro­szur­ki do­wie­cie się, dla­cze­go psz­czo­ły są tak waż­ne dla na­sze­go śro­do­wi­ska oraz co mo­że­my zro­bić, by po­móc w prze­trwa­niu psz­cze­le­go ga­tun­ku.

Ksią­żecz­ka „Dba­my o psz­czo­ły ra­zem z CH Oso­wa” w wer­sji dru­ko­wa­nej tra­fi­ła już do rąk przed­szko­la­ków i uczniów osow­skich pla­có­wek edu­ka­cyj­nych pod­czas V Osow­skie­go Eko Fe­sty­nu. Te­raz udo­stęp­nia­my ją na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej, aby cen­ne in­for­ma­cje o psz­czo­łach do­tar­ły do jak naj­więk­sze­go gro­na osób!

Ży­czy­my przy­jem­nej lek­tu­ry!

PSZCZOŁY MAJĄ WOLNE

Jak mi­ja la­to na­szym psz­czo­łom? Na od­po­czyn­ku i… kon­su­mo­wa­niu! Psz­czo­ły w se­zo­nie wio­sen­nym i na po­cząt­ku wa­ka­cji bar­dzo się na­pra­co­wa­ły – wy­pro­du­ko­wa­ły aż 60 ki­lo­gra­mów mio­du. Pysz­ny i od­żyw­czy miód, bo­ga­ty w naj­lep­sze skład­ni­ki, bę­dzie na­gro­dą w nie­jed­nym kon­kur­sie or­ga­ni­zo­wa­nym przez na­sze Cen­trum.

Tym­cza­sem na­sze psz­czo­ły po wy­ko­na­nej pra­cy już przy­go­to­wu­ją się do zi­my. Na ulach za­mon­to­wa­no spe­cjal­ne nad­staw­ki z po­kar­mem, by owa­dy mo­gły się od­po­wied­nio na­jeść i prze­trwać nad­cho­dzą­ce chło­dy. Psz­czo­ły po­si­la­ją się sy­ro­pem cu­kro­wym – dba­my, by mia­ły go pod do­stat­kiem.

Choć nie ma już nek­ta­ru, nie­któ­re psz­czo­ły wy­la­tu­ją z ula po tak zwa­ny póź­ny wzią­tek z na­wło­ci – ro­ślin sta­no­wią­cych po­ży­tek okre­su póź­no­let­nie­go i je­sien­ne­go. Dzię­ki te­mu, że na­włoć kwit­nie w sierp­niu i wrze­śniu, owa­dy mo­gą zbie­rać jesz­cze py­łek. Jed­nak te, któ­re chcą wciąż pra­co­wać, bę­dą mia­ły mniej cza­su na to, by się po­rząd­nie na­jeść. Dla­te­go zbio­ry sierp­nio­we są bar­dzo ma­łe – kon­cen­tru­je­my się na tym, by psz­czo­ły od­po­wied­nio na­kar­mio­ne prze­trwa­ły zi­mę.

Ze­bra­ny przez nas miód znaj­du­je się już w sło­icz­kach i jest go­to­wy, by tra­fić w Wa­sze rę­ce. Ob­ser­wuj­cie uważ­nie nasz fan­pa­ge oraz stro­nę www, by brać udział w kon­kur­sach i wy­grać ten dro­go­cen­ny, zło­ty płyn!

Miej­ska pa­sie­ka, znaj­du­ją­ca się przy na­szym Cen­trum, po­wsta­ła w lip­cu 2017 ro­ku we współ­pra­cy z Psz­cze­la­rium. Mia­ła na ce­lu ochro­nę psz­czół oraz przy­wró­ce­nie bio­róż­no­rod­no­ści w re­gio­nie, po­nie­waż psz­czo­ły ja­ko ga­tu­nek są za­gro­żo­ne wy­gi­nię­ciem, głów­nie z po­wo­du sto­so­wa­nia pe­sty­cy­dów przez rol­ni­ków. W mia­stach nie uży­wa się opry­sków na ma­so­wą ska­lę, dla­te­go też na­ro­dził się po­mysł na two­rze­nie miej­skich pa­siek. Do pro­jek­tu przy­łą­czy­ło się rów­nież Cen­trum Han­dlo­we Oso­wa i dzię­ki te­mu na gór­ce pod la­sem za par­kin­giem bocz­nym Cen­trum Han­dlo­wego po­sta­wio­no pięć uli. Psz­czo­ły na do­bre za­do­mo­wi­ły się w wiel­kich aglo­me­ra­cjach i pro­du­ku­ją pysz­ny, zdro­wy, ory­gi­nal­ny miej­ski miód!

Aby do­wie­dzieć się wię­cej o psz­czo­łach, za­chę­ca­my do po­bie­ra­nia ksią­żecz­ki „Dba­my o psz­czo­ły ra­zem z Cen­trum Han­dlo­wym Oso­wa” z na­szej stro­ny in­ter­ne­to­wej! W bro­szur­ce mię­dzy in­ny­mi znaj­du­je się roz­dział, mó­wią­cy o tym, co moż­na zro­bić, by ra­to­wać psz­cze­li ga­tu­nek.

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Stage Osowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stage Osowa sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Osowa drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stage Osowa sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Osowa w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?