контакт

CH Osowa

ul. Spacerowa 48
80-299 Gdańsk
tel.: 58 552 53 55
e-mail: osowa@sierrabalmain.com

1.02.2021

Wracamy! Już od 1 lutego wszyst­kie skle­py CH Osowa zo­sta­ną otwar­te! Znowu dostępna będzie oferta odzieżowa, obuwnicza, jubilerska, elektroniczna, wyposażenia domu oraz pozostałe punkty handlowe i usługowe. Bez zmian pozostaje strefa gastronomiczna, z której wciąż można korzystać w trybie „na wynos”. Ważną informacją jest zniesienie godzin dla seniorów. Od 1 lutego każdy będzie mógł nas odwiedzić bez względu na godzinę!

Pa­mię­taj­cie, zdro­wie Wa­sze i na­szych pra­cow­ni­ków jest dla nas naj­waż­niej­sze. Dbamy o to, aby wszyscy czuli się u nas bezpiecznie, dlatego regularnie dezynfekujemy przestrzeń naszego centrum handlowego, a zwłaszcza części wspólnych, a także takich elementów jak drzwi, poręcze itp.

Dro­dzy Klien­ci, Was rów­nież pro­si­my o prze­strze­ga­nie za­sad i re­guł bez­pie­czeń­stwa. Pamiętajcie o zasłanianiu ust i nosa maseczką, przyłbicą lub częścią odzieży, jak i korzystaniu z dostępnych na terenie całej galerii podajników z płynem do dezynfekcji. Stosujcie się do limitów osób mogących przebywać w galerii oraz poszczególnych sklepach. Zachowujcie bezpieczny dystans tj. 1,5 m.

Korzystajcie z promocji — w końcu jesteśmy w środku sezonu wyprzedaży. Sprawdźcie nowości odzieżowe, skorzystajcie z sezonowych promocji, uzupełnijcie zapasy i cieszcie się pełną gamą dostępnych produktów. Zapraszamy na bezpieczne zakupy!

Оставаться в курсе!

Мы будем информировать вас о последних событиях и акциях.

Администратором персональных данных является Stage Osowa sp.z o.o. со штаб-квартирой в Варшаве (почтовый индекс 03-802), на ул. Скарышевская, 7 (далее – Компания). Персональные данные в объеме, указанном в форме, будут обрабатываться Компанией в маркетинговых целях в соответствии с согласием, выраженным в соответствии со ст. 6 сек. 1 пункт а Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных, а также об отмене Директивы 95/ 46/ЕС (ВВП). Персональные данные могут быть раскрыты работникам или аффилированным лицам Компании, а также лицам, оказывающим поддержку Компании на основе аутсорсинговых услуг и в соответствии с заключенными договорами доверительного управления, а также предоставлены лицам, указанным в согласии пункт. Персональные данные, обрабатываемые в вышеуказанных цель будет обрабатываться до тех пор, пока согласие для конкретной цели не будет отозвано, в случае его выражения. Каждое лицо имеет право на доступ к своим данным и право на исправление, удаление, ограничение обработки, право на передачу данных или возражение против их обработки, право отозвать согласие в любое время, не влияя на законность обработки данных до его отзыва. Субъект данных имеет право подать жалобу Председателю Управления по защите персональных данных, если он считает, что обработка его персональных данных нарушает положения GDPR. Предоставление личной информации является добровольным.

Предоставляя свой адрес электронной почты, я даю согласие на обработку моих персональных данных компанией Stage Osowa sp.z o.o. в маркетинговых целях путем отправки коммерческой информации о работе торгового центра Osowa электронными средствами на указанный адрес электронной почты.
Предоставляя свой номер телефона, я соглашаюсь на обработку моих личных данных Stage Osowa sp.z o.o. в маркетинговых целях, путем отправки коммерческой информации о работе торгового центра Osowa в виде SMS-сообщения на конечное телекоммуникационное устройство - мобильный телефон, номер которого указан выше.

Вы хотите отписаться от рассылки?