Contact

CH Osowa

ul. Spacerowa 48
80-299 Gdańsk
tel.: 58 552 53 55
e-mail: osowa@sierrabalmain.com

28.05.2021

Uwiel­bia­cie usiąść przy sto­li­ku i de­lek­to­wać się sma­kiem ulu­bio­nych dań? Ser­decz­nie za­pra­sza­my do restauracji Zenthai i resturacji McDonald’s oraz do cukierni Sowa i cukierni Raszczyk.

Zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Ra­dy Mi­ni­strów z 14 ma­ja 2021., od piąt­ku 28 ma­ja br., stre­fa re­stau­ra­cyj­na w Cen­trum Han­dlo­wym Oso­wa z kon­sump­cją na miej­scu po­now­nie otwar­ta przy za­cho­wa­niu za­sad re­żi­mu sa­ni­tar­ne­go.

W tro­sce o wspól­ne bez­pie­czeń­stwo przy­po­mi­na­my o kil­ku za­sa­dach:

  • na te­re­nie Centrum obo­wią­zu­je obo­wią­zek za­sła­nia­nia ust i no­sa ma­secz­ką ochron­ną
  • za­­­­cho­­­­wa­­­­j­cie 1,5-me­­­­tro­­­­wy od­stę­­­­p od in­­­­nych osób – aby Wam to uła­twić sto­li­ki znaj­du­ją się w od­po­wied­nim dy­stan­sie
  • prze­­strze­­gaj­cie ogra­­­­ni­­­­cze­­­­nia li­­­cz­by osób mo­­­­gą­­­­cych je­­­d­no­­­­ra­­­­zo­­­­wo prze­­­­by­­­­wać na te­­­­re­­­­nie re­stau­ra­cji i fo­od­co­urt.

Za­pra­sza­my i ży­czy­my przy­jem­nych chwil w na­szym Cen­trum!

Be up to date!

We will inform you about the latest events and promotions.

The administrator of personal data is Stage Osowa sp.z o.o. with headquarters in Warsaw (postal code 03-802), at ul. Skaryszewska 7 (hereinafter referred to as the Company). Personal data in the scope provided in the form will be processed by the Company for marketing purposes, in accordance with the consent expressed pursuant to art. 6 sec. 1 point a of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (GDPR). Personal data may be disclosed to employees or associates of the Company, as well as entities providing support to the Company on the basis of outsourced services and in accordance with the entrustment agreements concluded, as well as made available to the entities referred to in the consent clause. Personal data processed in the above-mentioned purpose will be processed until the consent for a specific purpose is revoked, in the case of its expression. Each person has the right to access their data and rectify, delete, limit processing, the right to transfer data or object to their processing, the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of data processing before its withdrawal. The data subject has the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office, if he considers that the processing of his personal data violates the provisions of the GDPR. Providing personal information is voluntary.

By providing my e-mail address, I consent to the processing of my personal data by Stage Osowa sp.z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information regarding the operation of the Osowa shopping center by electronic means to the e-mail address provided.
By providing my phone number, I agree to the processing of my personal data provided by Stage Osowa sp.z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information on the operation of the Osowa shopping center in the form of an SMS to the final telecommunications device - a mobile phone, the number of which is given above.

You want to unsubscribe from the newsletter?