Часы работы

Торговый центр
понедельник: 10:00 – 21:00
вторник: 10:00 – 21:00
среда: 10:00 – 21:00
четверг: 10:00 – 21:00
пятница: 10:00 – 21:00
суббота: 10:00 – 21:00
воскресенье: 10:00 – 20:00
Auchan

пон-суббота: 06:30 – 22:00
воскресенье: 08:00 – 21:00

Cukiernia Raszczyk

пон-суббота: 09:00 – 21:00
воскресенье: 09:00 – 21:00

In Medio

пон-суббота: 09:00 – 21:00
воскресенье: 09:00 – 20:00

McDonald’s

пон-суббота: 09:00 – 21:30
воскресенье: 09:00 – 20:00

Pepco

пон-суббота: 08:00 – 21:00
воскресенье: 08:00 – 20:00

Zen Thai

пон-суббота: 09:00 – 21:00
воскресенье: 09:00 – 20:00

БАНК MILLENIUM

пон-суббота: 10:00 – 18:00

КОНДИТЕРСКАЯ SOWA / КОНДИТЕРСКАЯ СОВА

пон-суббота: 09:00 – 21:00
воскресенье: 09:00 – 21:00

контакт

CH Osowa

ul. Spacerowa 48
80-299 Gdańsk
tel.: 58 552 53 55
e-mail: osowa@apsysgroup.pl

29.12.2020

Zwie­rzę­ta mogą prze­by­wać ze swo­imi wła­ści­cie­la­mi na te­re­nie CH Oso­wa. Wy­łą­czo­ne z od­wie­dzin po­zo­sta­ną re­stau­ra­cje, skle­py spo­żyw­cze oraz – z uwa­gi na we­wnętrz­ną po­li­ty­kę – nie­któ­re bu­ti­ki czy punk­ty usłu­go­we.

Wej­ście do cen­trum ze zwie­rza­kiem wy­ma­ga do­sto­so­wa­nia się do kil­ku za­sad, któ­re uję­te są w re­gu­la­mi­nie dla klien­tów. Naj­waż­niej­szą spra­wą jest bez­pie­czeń­stwo: psy mu­szą być na smy­czy oraz po­sia­dać ka­ga­niec na py­sku, a ko­ty mu­szą znaj­do­wać się w no­si­dle. De­cy­du­jąc się na to­wa­rzy­stwo czwo­ro­no­ga, bie­rze­cie peł­ną od­po­wie­dzial­ność za za­cho­wa­nie i czy­stość swo­je­go pu­pi­la. Aby wi­zy­ta by­ła przy­jem­na dla nas wszyst­kich, za­rów­no dla klien­tów ze zwie­rzę­ta­mi, jak i bez nich, za­dbaj­cie, aby zwie­rzak był spo­koj­ny i ci­chy, nie bu­dził nie­po­ko­ju in­nych od­wie­dza­ją­cych. Pro­si­my, zwra­caj­cie uwa­gę na ozna­ko­wa­nie na drzwiach i wi­try­nach po­szcze­gól­nych skle­pów. Na­klej­ka „p­sy mi­le wi­dzia­ne” wska­zu­je, że da­ny bu­tik zga­dza się na od­wie­dzi­ny zwie­rzę­cia.

Gdzie nie wej­dzie­my z psem i ko­tem?

Miej­sca, do któ­rych nie wej­dzie­cie ze zwie­rzę­ta­mi, to stre­fa re­stau­ra­cyj­na oraz lo­ka­le pro­wa­dzą­ce sprze­daż ar­ty­ku­łów spo­żyw­czych, m.in. hi­per­mar­ket Au­chan. Ze wzglę­dów sa­ni­tar­nych są prze­strze­nie, gdzie obo­wią­zu­je od­gór­ny za­kaz. Po­nad­to są skle­py, któ­re in­dy­wi­du­al­nie nie wy­ra­ża­ją zgo­dy – na ich wej­ściach nie znaj­dzie­cie ozna­ko­wa­nia. Wy­jąt­ko­wo za­wsze trak­to­wa­ny bę­dzie pies prze­wod­nik, któ­ry to­wa­rzy­szy na smy­czy oso­bie nie­peł­no­spraw­nej – nie­wi­do­mej lub nie­do­wi­dzą­cej – on ma pra­wo prze­by­wać ze swo­im opie­ku­nem w każ­dym miej­scu.

Go­rą­ce la­to bez­piecz­ne dla pu­pi­li

Moż­li­wość wpro­wa­dze­nia psa i ko­ta na te­ren CH Oso­wa jest szcze­gól­nie waż­na w okre­sie let­nim. Psy szcze­gól­nie źle zno­szą wy­so­kie tem­pe­ra­tu­ry, bo nie ma­ją gru­czo­łów po­to­wych a przez to ich na­tu­ral­na zdol­ność chło­dze­nia or­ga­ni­zmu jest ogra­ni­czo­na. Zwie­rzak od­da­je nadmiar cie­pła py­skiem, czy­li po pro­stu zie­je. Ła­twiej się więc prze­grze­wa. Sz­cze­gól­nie na­le­ży uwa­żać w przy­pad­ku star­szych psów, gdyż czę­sto cho­ru­ją na nad­ci­śnie­nie i ser­ce. Je­że­li zwie­rzak po­dró­żu­je z To­bą au­tem, nie zo­sta­wiaj go bez wo­dy i bez opie­ki w cza­sie upa­łu. W na­szym cen­trum pu­pi­le mo­gą na­pić się świe­żej wo­dy przy wej­ściu do cen­trum i bez pro­ble­mu to­wa­rzy­szyć wła­ści­cie­lo­wi w trak­cie za­ku­pów.

Shop­ping tak­że dla mi­lu­siń­skich

Oprócz spa­ce­ru po na­szych skle­pach pa­mię­taj­cie, że te­raz oso­bi­ście mo­że­cie za­brać swo­je czwo­ro­no­gi tak­że do skle­pów, które mają ofertę spe­cjal­nie dla nich. Bo­ga­ty asor­ty­ment spe­cja­li­stycz­nych karm i przy­sma­ków oraz ak­ce­so­riów do pie­lę­gna­cji, za­ba­wy i spa­ce­rów, znaj­dzie­cie w skle­pie „Pu­pil­si – Świat Psa i Ko­ta”, któ­ry tak­że ofe­ru­je moż­li­wość wy­gra­we­ro­wa­nia za­wiesz­ki z ad­re­sem na obro­żę oraz usłu­gi be­ha­wio­ry­stycz­ne. Bar­dziej wy­ma­ga­ją­cy mi­lu­siń­scy sa­mi mo­gą ro­bić swo­je za­ku­py.

Produkty żywnościowe dla zwierząt oraz akcesoria znajdziecie także w hipermarkecie Auchan, w sklepie Pepco oraz Rossmannie.

Ser­decz­nie za­pra­sza­my do od­wie­dzin i za­ku­pów z ulu­bień­ca­mi!

Оставаться в курсе!

Мы будем информировать вас о последних событиях и акциях.

Администратором персональных данных является Прадера Гданьск Осова ООО, с местонахождением в Варшаве (почтовый индекс 03-286), на ул. Мальборская 41-(именуемая в дальнейшем Обществом). Личные данные, в диапазоне указаном в соглашении, будут обрабатыватся компанией в маркетинговых целях согласно составленному соглашению на основании ст. 6 пар. 1 регулированей Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года, о защите физических лиц в связи с обработкой личных данных и о свободной передаче таких данных, а также об отмене директивы 95/46/EC (РОДО). Персональные данные могут быть переданы сотрудникам компании, лицам оказывающим техническую поддержку компании, а также лицам о которых идет речь в статье договора, на основании аутсорсинговых услуг, согласно с заключенными договорами поручения. Персональные данные исполъзованые в указаных выше целяъх, будут обрабатыватся до момента анулирования соглашения, если такое наступит. Каждое лицо имеет право доступа к содержанию своих данных их исправления, удаления, ограничения использования, право на перемещение данных, а также право на выражения возражения по поводу их использования, право на анулирования соглашения в любое время, не зависимо от соответствия с законодательством по обработке данных. Лицо, к которому относятся данные, имеет право написать жалобу на имя руководителя Управления по Защите Персональных Данных, если решит, что обработка его персональных данных нарушает правила, РОДО. Предоставление персональных данных является добровольным.

Предоставляя свой адрес электронной почты, я соглашаюсь на обработку персональных данных, предоставленных Pradera Gdańsk Osowa sp. z o.o. в маркетинговых целях, путем отправки коммерческой информации о торговом центре Osowa по электронной почте на указанный адрес электронной почты.
Предоставляя свой номер телефона, я соглашаюсь на обработку моих личных данных Pradera Gdańsk Osowa sp. z o.o. в маркетинговых целях, путем отправки коммерческой информации о работе торгового центра Osowa в виде SMS-сообщения на конечное телекоммуникационное устройство - мобильный телефон, номер которого указан выше.

Вы хотите отписаться от рассылки?