Open hours

Shop center
Monday: 10:00 – 21:00
Tuesday: 10:00 – 21:00
Wednesday: 10:00 – 21:00
Thursday: 10:00 – 21:00
Friday: 10:00 – 21:00
Saturday: 10:00 – 21:00
Sunday: 10:00 – 20:00
Auchan

Mon-Sat: 06:30 – 22:00
Sunday: 08:00 – 21:00

Bank Millenium

Mon-Sat: 10:00 – 18:00

Cukiernia Raszczyk

Mon-Sat: 09:00 – 21:00
Sunday: 09:00 – 21:00

In Medio

Mon-Sat: 09:00 – 21:00
Sunday: 09:00 – 20:00

McDonald’s

Mon-Sat: 09:00 – 21:30
Sunday: 09:00 – 20:00

Pepco

Mon-Sat: 08:00 – 21:00
Sunday: 08:00 – 20:00

SOWA CONFECTIONARY AND PATISSERIE

Mon-Sat: 09:00 – 21:00
Sunday: 09:00 – 21:00

Zen Thai

Mon-Sat: 09:00 – 21:00
Sunday: 09:00 – 20:00

Contact

CH Osowa

ul. Spacerowa 48
80-299 Gdańsk
tel.: 58 552 53 55
e-mail: osowa@apsysgroup.pl

29.12.2020

Zwie­rzę­ta mogą prze­by­wać ze swo­imi wła­ści­cie­la­mi na te­re­nie CH Oso­wa. Wy­łą­czo­ne z od­wie­dzin po­zo­sta­ną re­stau­ra­cje, skle­py spo­żyw­cze oraz – z uwa­gi na we­wnętrz­ną po­li­ty­kę – nie­któ­re bu­ti­ki czy punk­ty usłu­go­we.

Wej­ście do cen­trum ze zwie­rza­kiem wy­ma­ga do­sto­so­wa­nia się do kil­ku za­sad, któ­re uję­te są w re­gu­la­mi­nie dla klien­tów. Naj­waż­niej­szą spra­wą jest bez­pie­czeń­stwo: psy mu­szą być na smy­czy oraz po­sia­dać ka­ga­niec na py­sku, a ko­ty mu­szą znaj­do­wać się w no­si­dle. De­cy­du­jąc się na to­wa­rzy­stwo czwo­ro­no­ga, bie­rze­cie peł­ną od­po­wie­dzial­ność za za­cho­wa­nie i czy­stość swo­je­go pu­pi­la. Aby wi­zy­ta by­ła przy­jem­na dla nas wszyst­kich, za­rów­no dla klien­tów ze zwie­rzę­ta­mi, jak i bez nich, za­dbaj­cie, aby zwie­rzak był spo­koj­ny i ci­chy, nie bu­dził nie­po­ko­ju in­nych od­wie­dza­ją­cych. Pro­si­my, zwra­caj­cie uwa­gę na ozna­ko­wa­nie na drzwiach i wi­try­nach po­szcze­gól­nych skle­pów. Na­klej­ka „p­sy mi­le wi­dzia­ne” wska­zu­je, że da­ny bu­tik zga­dza się na od­wie­dzi­ny zwie­rzę­cia.

Gdzie nie wej­dzie­my z psem i ko­tem?

Miej­sca, do któ­rych nie wej­dzie­cie ze zwie­rzę­ta­mi, to stre­fa re­stau­ra­cyj­na oraz lo­ka­le pro­wa­dzą­ce sprze­daż ar­ty­ku­łów spo­żyw­czych, m.in. hi­per­mar­ket Au­chan. Ze wzglę­dów sa­ni­tar­nych są prze­strze­nie, gdzie obo­wią­zu­je od­gór­ny za­kaz. Po­nad­to są skle­py, któ­re in­dy­wi­du­al­nie nie wy­ra­ża­ją zgo­dy – na ich wej­ściach nie znaj­dzie­cie ozna­ko­wa­nia. Wy­jąt­ko­wo za­wsze trak­to­wa­ny bę­dzie pies prze­wod­nik, któ­ry to­wa­rzy­szy na smy­czy oso­bie nie­peł­no­spraw­nej – nie­wi­do­mej lub nie­do­wi­dzą­cej – on ma pra­wo prze­by­wać ze swo­im opie­ku­nem w każ­dym miej­scu.

Go­rą­ce la­to bez­piecz­ne dla pu­pi­li

Moż­li­wość wpro­wa­dze­nia psa i ko­ta na te­ren CH Oso­wa jest szcze­gól­nie waż­na w okre­sie let­nim. Psy szcze­gól­nie źle zno­szą wy­so­kie tem­pe­ra­tu­ry, bo nie ma­ją gru­czo­łów po­to­wych a przez to ich na­tu­ral­na zdol­ność chło­dze­nia or­ga­ni­zmu jest ogra­ni­czo­na. Zwie­rzak od­da­je nadmiar cie­pła py­skiem, czy­li po pro­stu zie­je. Ła­twiej się więc prze­grze­wa. Sz­cze­gól­nie na­le­ży uwa­żać w przy­pad­ku star­szych psów, gdyż czę­sto cho­ru­ją na nad­ci­śnie­nie i ser­ce. Je­że­li zwie­rzak po­dró­żu­je z To­bą au­tem, nie zo­sta­wiaj go bez wo­dy i bez opie­ki w cza­sie upa­łu. W na­szym cen­trum pu­pi­le mo­gą na­pić się świe­żej wo­dy przy wej­ściu do cen­trum i bez pro­ble­mu to­wa­rzy­szyć wła­ści­cie­lo­wi w trak­cie za­ku­pów.

Shop­ping tak­że dla mi­lu­siń­skich

Oprócz spa­ce­ru po na­szych skle­pach pa­mię­taj­cie, że te­raz oso­bi­ście mo­że­cie za­brać swo­je czwo­ro­no­gi tak­że do skle­pów, które mają ofertę spe­cjal­nie dla nich. Bo­ga­ty asor­ty­ment spe­cja­li­stycz­nych karm i przy­sma­ków oraz ak­ce­so­riów do pie­lę­gna­cji, za­ba­wy i spa­ce­rów, znaj­dzie­cie w skle­pie „Pu­pil­si – Świat Psa i Ko­ta”, któ­ry tak­że ofe­ru­je moż­li­wość wy­gra­we­ro­wa­nia za­wiesz­ki z ad­re­sem na obro­żę oraz usłu­gi be­ha­wio­ry­stycz­ne. Bar­dziej wy­ma­ga­ją­cy mi­lu­siń­scy sa­mi mo­gą ro­bić swo­je za­ku­py.

Produkty żywnościowe dla zwierząt oraz akcesoria znajdziecie także w hipermarkecie Auchan, w sklepie Pepco oraz Rossmannie.

Ser­decz­nie za­pra­sza­my do od­wie­dzin i za­ku­pów z ulu­bień­ca­mi!

Be up to date!

We will inform you about the latest events and promotions.

Administratorem danych osobowych jest Pradera Gdańsk Osowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-286), przy ul. Malborska 41, (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

By providing an e-mail address, I agree to the processing of personal data provided by me through Pradera Gdańsk Osowa sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information regarding the activities of the Osowa shopping center via email to the e-mail address provided.
By providing my phone number, I agree to the processing of my personal data provided by Pradera Gdańsk Osowa sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information on the operation of the Osowa shopping center in the form of an SMS to the final telecommunications device - a mobile phone, the number of which is given above.

You want to unsubscribe from the newsletter?